کادر اجرایی دبستان   
 
 
 
معاون و مسئول پایه ششم : 
محمد حسین اشتری  
مسئول پایه پنجم : 
حامد افسری 
مسئول پایه چهارم : 
محمد حسین زحمتکش  
مسئول امور عمومی : 
پیام جاویدان 
مسئول پرورشی : 
هادی حمیدیان  
حسابدار :
زهره حاجی زاده 
مسئول فناوری : 
مریم حسنی